Sulau­tetut järjestelmät

Sulau­tet­tujen jär­jes­telmien suun­nittelu ja valmistus

Felotek Oy on eri­kois­tunut sulau­tet­tujen jär­jes­telmien suun­nit­teluun ja val­mis­tukseen eri toi­mia­loille ja alus­toille. Tar­joamme asiak­kail­lemme täyden pal­velun suun­nit­te­lu­pal­ve­luita aina ideasta toi­mivaan laitteeseen. 

Tavoit­tee­namme on tukea asiak­kai­demme lii­ke­toi­mintaa tar­joa­malla kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin kor­kea­laa­tuisia rat­kaisuja, jotka var­mis­tavat asiak­kail­lemme parhaan mah­dol­lisen lop­pu­tuotteen. Pal­ve­luumme sisältyy myös valmiin jär­jes­telmän takuu ja huolto.

Sulau­tettu ohjelmointi

Ohjel­moimme sulau­tettuja jär­jes­telmiä pää­sään­töi­sesti C-kie­lellä, ja FPGA-ohjel­moin­nissa käy­tämme VHDL-kieltä. Jokainen val­mis­ta­mamme jär­jes­telmä tes­tataan aina ennen sen käyt­töön­ottoa. Yli kym­menen vuoden koke­muksen ansiosta pys­tymme suun­nit­te­lemaan ja val­mis­tamaan tehok­kaita sulau­tettuja jär­jes­telmiä jokaisen alan omat eri­tyis­vaa­ti­mukset huo­mioon ottaen.

Tavoit­tee­namme on tukea asiak­kai­demme lii­ke­toi­mintaa tar­joa­malla kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin kor­kea­laa­tuisia rat­kaisuja, jotka var­mis­tavat asiak­kail­lemme parhaan mah­dol­lisen lop­pu­tuotteen. Pal­ve­luumme sisältyy myös valmiin jär­jes­telmän takuu ja huolto.

Sulau­tetut jär­jes­telmät suunnitteluprojekti

Tyy­pil­li­simmät mikro-ohjaimet ovat 8, 16 ja 32 bit­tiset ohjaimet sekä FPGA piirit

Soita 040 4100 424