Elekt­ro­niik­ka­suun­nittelu

Elekt­ro­niik­ka­suun­nittelu ja -valmistus 

Tar­joamme kor­kea­laa­tuista elekt­ro­niik­ka­suun­nit­telua moni­puo­li­sesti eri toi­mia­loille, esi­sel­vi­tyk­sestä pro­to­tyypin val­mis­tukseen. Toteu­tamme elekt­ro­niik­ka­suun­nit­telua tilaajan toi­veiden mukaan sekä koko­nais­val­taisena pal­veluna että osa­suun­nit­teluna. Pys­tymme tar­joamaan avaimet käteen -pal­velua aina tuo­te­ke­hit­te­lystä ja ideasta tuotteen val­mis­tukseen ja tes­taukseen sekä esi­mer­kiksi pelkän pii­ri­levyn tai pii­ri­kaavion suunnittelua.

Elekt­ro­niik­ka­suun­nit­te­lu­pal­velut rää­tä­löidään aina asiakkaan tar­peiden ja kohteen vaa­ti­musten mukai­sesti, viran­omais­vaa­ti­mukset huo­mioon ottaen. Käy­tämme tuot­teis­samme pää­sään­töi­sesti RoHS-hyväk­syttyjä kom­po­nentteja, ja kom­po­nentit sekä juotteet ovat pää­sään­töi­sesti aina lyijyttömiä.

Elekt­ro­niik­ka­suun­nit­telun palvelut:

Käy­tössä olevat mittalaitteet:

Soita 040 4100 424