Auto­maa­tio­suun­nittelu

Teol­li­suuden automaatioratkaisut

Felotek Oy on koneau­to­maation ammat­ti­lainen. Tar­joamme inno­va­tii­visia auto­maa­tio­rat­kaisuja moni­puo­li­sesti eri teol­li­suuden alojen tar­peisiin. Olemme pää­sään­töi­sesti kes­kit­tyneet teol­li­suuden auto­maa­tio­rat­kai­suihin sekä eri­laisten tuo­tanto- ja tes­taus­lin­jas­tojen auto­ma­ti­sointiin ja robotiikkaan.

Hyö­dyn­nämme auto­maa­tio­jär­jes­telmien suun­nit­te­lussa uusinta tek­no­logiaa voi­dak­semme taata asiak­kail­lemme tehokkaan jär­jes­telmän ja sitä kautta laa­dukkaan lopputuotteen.

Auto­maa­tio­rat­kaisuja suun­nit­te­lusta käyttöönottoon

Tar­joamme tilaajan tar­peiden mukaan koko­nais­val­taisia auto­maa­tio­rat­kaisuja suun­nit­te­lusta asen­nukseen sekä ohjel­mointiin ja käyt­töön­ottoon. Auto­maa­tio­suun­nittelu pitää sisällään kaikki siihen kiin­teästi liit­tyvät pal­velut: meka­niik­ka­suun­nit­telun, sähkö-/au­to­maa­tio­suun­nit­telun, pneu­ma­tiik­ka­suun­nit­telun sekä lai­te­toi­mi­tukset, ohjel­moinnit ja opastuksen.

Tyy­pil­liset auto­maa­tio­kom­po­nentit projekteissamme

Soita 040 4100 424