Elekt­ro­niik­ka­lait­teiden, sekä sulau­tet­tujen jär­jes­telmien suun­nittelu ja valmistus

Elekt­ro­niik­ka­suun­nittelu ja -val­mistus sekä ohjelmistoratkaisut

Felotek Oy on inno­va­tii­viseen elekt­ro­niik­ka­lait­teiden suun­nit­teluun ja val­mis­tukseen sekä ohjel­mis­to­rat­kai­suihin kes­kittyvä yritys. Vuonna 2008 perus­tetun ja vuonna 2019 osa­keyh­tiöksi muu­tetun oulu­laisen yri­tyksen eri­tyis­osaa­mista ovat sulau­tetut jär­jes­telmät, ohjel­mis­to­suun­nittelu, pii­ri­le­vy­suun­nittelu ja meka­niik­ka­suun­nittelu sekä automaatiosuunnittelu.

Haluamme tukea tilaa­jiemme kil­pai­lu­kykyä aut­ta­malla asiak­kai­tamme tuo­te­ke­hit­te­lyssä ja tar­joa­malla kus­tan­nus­te­hok­kaita sekä kor­kea­laa­tuisia rat­kaisuja tuot­teiden valmistukseen.

Koko­nais­val­taista suunnittelupalvelua

Tar­joamme asiak­kail­lemme koko­nais­val­taista suun­nit­te­lu­pal­velua, joka yleensä sisältää elekt­ro­niik­ka­suun­nit­telun, ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen, meka­niik­ka­suun­nit­telun sekä proto- ja pien­sar­jojen val­mis­tuksen. Tar­joamme myös muita elekt­ro­niikkaan liit­tyviä pal­ve­luita, kuten pienten joh­to­sar­jojen sekä elekt­ro­niikan kokoa­mista sekä alan konsultointia.

Pal­ve­lui­himme kuu­luvat myös Windows-poh­jaisten mittaus-, testaus- ja tie­don­ke­ruu­jär­jes­telmien val­mistus. Viime vuosina olemme lisäksi laa­jen­taneet pal­ve­lui­tamme auto­maatio- ja pneu­ma­tiik­ka­suun­nit­teluun sekä tuo­tanto- ja tes­taus­lin­jas­tojen val­mis­tukseen. Tar­joamme asiak­kail­lemme myös CNC-jyr­sin­pal­velua sekä 3D-tulostuspalveluita.

Sulau­tetut järjestelmät

Elekt­ro­niik­ka­suun­nittelu

Pii­ri­le­vy­suun­nittelu

Meka­niik­ka­suun­nittelu

Ohjel­mis­to­suun­nittelu

Auto­maa­tio­suun­nittelu

3D-tulostus

Soita 040 4100 424