Meka­niik­ka­suun­nittelu

Mekaa­nisten kokoon­pa­nojen suun­nittelu ja mallinnus

Felotek Oy tarjoaa asiak­kailleen moni­puo­lista meka­niik­ka­suun­nit­telua, aina kon­sep­toin­nista mal­lin­nukseen. Pal­ve­lui­himme kuu­luvat muun muassa kote­loinnit sekä mekaa­nisten kokoon­pa­nojen suun­nittelu ja mal­linnus. Toteu­tamme myös eri­laisten kote­loiden ja etu­pa­nee­leiden auko­tus­kuvien suun­nit­telua ja koneistusta.

Meka­niik­ka­suun­nittelu 3D- ja 2D-ohjelmilla

Meka­niik­ka­suun­nit­te­lussa käy­tös­sämme ovat sekä 3D-ohjelmat, kuten SolidWorks, Fusion 360 ja VariCad sekä 2D-ohjelma Autocad. Otamme suun­nit­te­lussa aina huo­mioon mate­ri­aa­li­va­linnat sekä val­mis­tus­kus­tan­nukset ja pyrimme näin tar­joamaan asiak­kail­lemme aina kor­kea­laa­tuisia sekä kus­tan­nus­te­hok­kaita ratkaisuja.

Suun­nit­te­lemme myös eri­laisten kote­loiden ja etu­pa­ne­leiden auko­tus­kuvien suun­nit­telua sekä koneis­tusta. Käy­tös­sämme on 3D ohjel­mista SolidWorks, Fusion 360, VariCad sekä 2D ohjel­mista Autocad.

Soita 040 4100 424