Ohjel­mis­to­suun­nittelu

Mittaus- ja tie­don­ke­ruu­jär­jes­telmien ohjelmistosuunnittelu

Felotek Oy suun­nit­telee ja val­mistaa Windows-poh­jaisia ohjel­mistoja moni­puo­li­sesti eri­laisiin mittaus-, testaus- ja tie­don­ke­ruu­jär­jes­telmiin. Pitkän ohjel­mis­to­suun­nit­te­lu­ko­ke­muksen ja asian­tun­tevien suun­nit­te­li­joi­demme ansiosta pys­tymme tar­joamaan inno­va­tii­viset ohjel­mistot aina asiak­kaiden eri­tyis­tar­peisiin rää­tä­löitynä. Tällä tavoin var­mis­tamme ensi­luok­kaisen suun­nit­te­lu­jäljen jokai­selle asiakkaallemme.

Mit­taus­jär­jes­telmän kehittäminen

Toteu­tamme ohjel­mis­to­suun­nit­telun joko asiakkaan mit­taus­päätteen mukaan tai val­mis­tamme koko­naisen mit­taus­jär­jes­telmän, joka pitää sisällään sekä mit­taus­kortin että ohjelmiston.

Ohjel­mis­to­suun­nit­te­lussa käy­tämme Visual Stu­diota, pää­kielenä c++ ja c#.

Soita 040 4100 424